Mėnesio archyvas: birželio 2013

minia

Ekspertų ir guru visuomenė

Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias. Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet Jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“ (Mt 9,35-38)

Toliau skaityti Ekspertų ir guru visuomenė

Jonas Krikstytojas

Šiandien mes jau esame atpirkti, šiandien jau esame išgelbėti

Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. (Mt 11,2-15)

Štai, minioms kalbėdamas apie Joną Krikštytoją kaip apie išpranašautą sugrįžusį Eliją, kaip pasiuntinį, turintį nutiesti Viešpačiui kelią, kaip „daugiau negu pranašą“, Jėzus ištarė paslaptingus žodžius. Jis tai pasakė tuo metu, kai Jonas Krikštytojas buvo įkalintas ir siuntė savo mokinius pas Jėzų, kad šie įsitikintų ir patvirtintų arba paneigtų, kad Jis esąs Tas, kuris turi ateiti.

Toliau skaityti Šiandien mes jau esame atpirkti, šiandien jau esame išgelbėti

Zachiejaus figmedis

Ką žmonės pasakys?

Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks Jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų Jį pamatyti, nes Jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose.“ Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė Jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius?“ O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai.“ Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ (Lk 19,1-10)

Toliau skaityti Ką žmonės pasakys?

Ištroskes

Maistas mūsų gyvenimui

Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite! Ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos! Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš sudarysiu su jumis amžinąją Sandorą, remdamasis savo ištikimąja meile Dovydui. Štai padariau jį liudytoju tautoms, vadu ir tautų valdovu. Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai, o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave dėl VIEŠPATIES, tavo Dievo, ir dėl Izraelio Šventojo, kuris tau suteikė tokią garbę.     (Iz 55,1-5)

Toliau skaityti Maistas mūsų gyvenimui